Toughmate

TOUGHBOOK 55 Product 

Toughmate 55 ModuFlex Platform
Toughmate 55 Always-On
Toughmate Mobility Kit